Personuppgiftslagen (PuL)

Så behandlar stiftelsen dina personuppgifter

(Information enligt personuppgiftslagen – PuL)

Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige; Doktor Felix Neuberghs stiftelse, för att pröva din rätt till bidrag och för övrig bidragsadministration.

I syfte att upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, t ex uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

Personuppgifterna kommer för angivna ändamål att lämnas ut till utbetalningsansvarig bank.

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.
Om du önskar mer information om vilka personuppgifter om dig som stiftelsen eller dess biträde behandlar kan du skicka en skriftlig – av dig egenhändigt undertecknad – begäran till Doktor Felix Neuberghs stiftelse, Erik Dahlbergsgatan 11 B, 411 26 Göteborg. Till samma adress skriver du om du vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

Samtycke till behandling av känsliga uppgifter

Genom din underskrift på ansökningsblanketten godkänner du att de personuggifter du lämnat i ansökan, även om de skulle innefatta s.k. känsliga personuppgifter*. Får behandlas för de ändamål som angivits ovan.

 

*Med känsliga personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter som rör hälsa eller sexualliv.