Forskningsanslag

Stiftelsens ändamål att dels främja: Klinisk medicinsk vetenskaplig forskning vars huvudsakliga syfte skall vara att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.

Högst en fjärdedel av de till utdelning förfogade medlen ska anslås för vetenskaplig forskning med inriktning som anges i ovan nämnda stadgar för stiftelsens ändamål.

I enlighet med donators, Felix Neubergh, önskan skall i första hand sådan klinisk medicinsk vetenskaplig forskning stödjas som bedrivs i Göteborgsområdet med speciell inriktning att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.

Anvisningar till ansökan

Bidrag till kostnader för kongressresor o d beviljas endast i undantagsfall och endast vid framförande av eget föredrag eller poster rörande av stiftelsen stödda projekt.
Stiftelsen lämnar anslag endast för ett år i sänder och kan ej binda sig för fortsatta anslag.
Medel för sökandens egna lönekostnader beviljas inte.

Ny ansökningsblankette finns nu attt hämta. Ansökningar gjorde på tidigare blankett kommer behandlas.

Ansökan ska göras via stiftelsens formulär som du når här.

Ansökan tillsammans med bilagor mottages enbart via detta formulär.
Datum för sista ansökningsdagen är den 15 december.
Besked om bidrag ges i februari påföljande år.

Följande handlingar skall inges vid ansökan:

  1. Ansökningsblankett, fullständigt ifylld.
  2. Projektplan 
  3. Forskningsprogram